بهار نو
 
عشق یعنی ظاهر باطن نما / باطنی آکنده از نور خدا


ساخت فلش مدیا پلیر
ابزار وب Online User
(بدون شرح و اضافات و توضیح و تفسیر)
تاریخ 12/11/57


بیانات امام خمینى در بهشت زهرا 
بسم الله الرحمن الرحیم
تسلیت و تشكر از ملت مصیبت دیده
مـا در ایـن مـدت مـصـیـبـت هـا دیـده ایـم ، مـصـیـبـت هـاى بـسـیـار بـزرگ و بـعـضـى پیروزها حـاصـل شـد كـه البـته آن هم بزرگ بوده ، مصیبت هاى زن هاى جوان مرده ، مردهاى اولاد از دست داده ، طفل هاى پدر از دست داده .
من وقتى چشمم به بعضى از اینها كه اولاد خودشان را از دست داده اند مى افتد، سنگینى در دوشـم پـیـدا مى شود كه نمى توانم تاب بیاورم . من نمى توانم از عهده این خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآیم ، من نمى توانم تشكر از این ملت بكنم كه همه چیز خودش را در راه خدا داد، خداى تبارك و تعالى باید به آنها اجر عنایت فرماید.
مـن بـه مـادرهاى فرزند از دست داده تسلیت عرض مى كنم و در غم آنها شریك هستم . من به پـدرهـاى جوان داده ، من به آنها تسلیت عرض مى كنم . من به جوان هائى كه پدرانشان را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض مى كنم .
اصل رژیم سلطنتى ، خلاف قانون ، قواعد عقلى و حقوق بشر
خوب ، ما حساب بكنیم كه این مصیبت ها براى چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه مى گـفـت و چـه مـى گـویـد كـه از آنـوقـتـى كـه صـداى مـلت در آمـده اسـت تـا حـالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه مى گفتند كه مستحق این عقوبات شدند؟ مـلت مـا یـك مـطـلبـش ایـن بـود كـه ایـن سـلطـنـت پـهـلوى از اول كـه پـایـه گـذارى شـد برخلاف قوانین بود. آنهائى كه در سن من هستند، مى دانند و دیـده انـد كـه مـجـلس مـوسـسـان كـه تاسیس شد، با سرنیزه تاسیس شد، ملت هیچ دخالت نـداشـت در مـجـلس مـوسسان ، مجلس موسسان را با زور سرنیزه تاسیس كردند و با زور، وكـلاى آن را وادار كـردنـد بـه ایـنـكـه بـه رضاشاه راى سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یـك امـر بـاطـلى بـود، بـلكـه اصـل رژیـم سـلطـنـتـى از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلى است و خلاف حقوق بشر است . براى اینكه ما فرض مى كنیم كه یك ملتى تمامشان راى داند. كه یك نفرى سلطان باشد، بسیار خوب ، اینها از بـاب ایـنـكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، راى آنها براى آنها قابل عمل
اسـت لكـن اگـر چنانچه یك ملتى راى دادند (ولو تمامشان ) به اینكه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقى ملت پنجاه سال از این ، سرنوشت ملت بعد را معین مى كند؟ سـرنـوشـت هـر مـلتـى بـه دست خودش است . ما در زمان سابق ، فرض بفرمائید كه زمان اول قـاجـاریـه نـبودیم ، اگر فرض كنیم كه سلطنت قاجاریه به واسطه یك رفراندمى تـحـقـق پـیـدا كـرد و هـمـه مـلت هـم مـا فـرض كنیم كه راى مثبت دادند، اما راى مثبت دادند بر آقـامـحـمـدخان قجر و آن سلاطینى كه بعدها مى آیند. در زمانى كه ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یك از ما زمان آقامحمدخان را ادراك نكرده ، آن اجداد ما كه راى دادند براى سـلطنت قاجاریه ، به چه حقى راى دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر مـلت دسـت خـودش اسـت . مـلت در صـد سـال پـیـش از ایـن ، صـدوپـنـجـاه سـال پـیـش از ایـن ، یـك مـلتى بوده ، یك سرنوشتى داشته است و اختیارى داشته ولى او اخـتـیـار مـاهـا را نـداشته است كه یك سلطانى را بر ما مسلط كند. ما فرض مى كنیم كه این سـلطـنت پهلوى ، اول كه تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مـردم تـاسـیـس كـردنـد و ایـن اسـبـاب ایـن مـى شـود كـه بـر فـرض ایـنـكـه ایـن امـر بـاطـل صـحـیح باشد، فقط رضاخان سلطان باشد آن هم بر آن اشخاصى كه در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتى كه الان بیشتر شان ، بلكه الا بعض قـلیـلى از آنها ادارك آنوقت را نكرده اند، چه حقى داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در ایـن زمـان مـعـین كنند؟ بنابر این سلطنت محمدرضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بـود و بـا زور و بـا سـرنـیـزه تـاسـیس شده بود مجلس ، غیر قانونى است ، پس سلطنت مـحـمدرضا هم غیر قانونى است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بكنیم كه قانونى بوده ، چه حقى آنها داشتند كه براى ما سرنوشت معین كنند؟ هر كسى سرنوشتش با خودش اسـت ، مـگـر پـدرهـاى مـا ولى مـا هـسـتـنـد؟ مـگـر آن اشـخـاصـى كـه درصـد سـال پـیـش از ایـن ، هـشتاد سال پیش ‍ از این بودند، مى توانند سرنوشت یك ملتى را كه بـعـدهـا وجـود پـیـداكـنـنـد، آنـهـا تـعـیـیـن بـكـنـنـد؟ ایـن هـم یـك دلیل كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونى نیست . علاوه بر این ، این سلطنتى كه در آنوقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنیم كه صحیح بوده است ، این ملتى كه سـرنـوشـت خـودش بـا خـودش بـایـد بـاشد، در این زمان مى گوید كه ما نمى خواهیم این سـلطان را. وقتى كه اینها راى دادند به اینكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیـم سـلطنتى را نمى خواهیم ، سرنوشت اینها با خودشان است . این هم یك راه است از براى اینكه سلطنت او باطل است .
غیر قانونى بودن شاه ، مجلس و دولت منبعث از آن
حـالا مـى آئیـم سـراغ دولت هـائى كـه ناشى شده از سلطنت محمدرضا و مجلس هائى كه ما داریـم . در تـمـام طـول مـشـروطـیت الا بعضى از زمان ها آن هم نسبت به بعض از وكلا، مردم دخـالت نـداشـتـند در تعیین وكلا. شما الان اطلاع دارید كه در این مجلسى كه حالا هست ، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت ایران هستید، شما ملتى هستید كه در تهران سكنى داریـد، من از شما مردم تهران سؤ ال مى كنم كه آیا این وكلائى كه در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه
در مجلس شورا شما اطلاع داشتید كه اینها را خودتان تعیین كنید؟ اكثر این مردم مى شناسند ایـن افـرادى را كـه بـه عـنـوان مـجـلس و بـه عـنـوان وكـیـل مـجـلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند؟ یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مـردم ؟ مـجـلسـى كـه بـدون اطـلاع مـردم است و بدون رضایت مردم است ، این مجلس ، مجلس غـیـرقـانـونـى اسـت . بـنـابـر ایـن ایـنـهـائى كـه در مـجـلس نـشـسـتـه انـد و مـال مـلت را گـرفته اند به عنوان اینكه حقوق هر فرض كنید كه وكیلى اینقدر است ، این حـقـوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. آنهائى هم كه در مجلس سنا هستند، آن ها هم حق نـداشـتـنـد و ضامن هستند. و اما دولتى كه ناشى مى شود از یك شاهى كه خودش و پدرش غـیـر قـانـونـى اسـت ، خـودش عـلاوه بر او غیرقانونى است ، وكلائى كه تعیین كرده است غـیـرقـانـونـى است ، دولتى كه از همچو مجلسى و همچو سلطانى انشاء بشود، این دولت غـیـرقـانـونـى اسـت . این ملت حرفى را كه داشتند در زمان محمدرضاخان مى گفتند كه این سـلطنت را ما نمى خواهیم و سرنوشت ما با خود ماست . در حالا هم مى گویند كه ما این وكلا را غیرقانونى مى دانیم ، این مجلس سنا را غیرقانونى مى دانیم ، این دولت را غیرقانونى مـى دانـیـم . آیا كسى كه خودش از ناحیه مجلس ،از ناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است و همه آنها غیر قانونى هستند، مى شود كه قانونى باشد؟ ما مى گوئیم كه شما غیر قـانونى هستید باید بروید. ما اعلام مى كنیم كه الان دولتى كه به اسم دولت قانونى خـودش را مـعـرفـى مـى كـنـد، حـتـى خـودش قـبـول نـدارد كـه قانونى است ، خودش تا چند سـال پـیـش از ایـن ، تـا آنـوقـتـى كـه دسـتـش نـیـامـده بـود ایـن وزارت ، قـبـول داشـت كـه غـیرقانونى است ، حالا چه شده است كه مى گوید من قانونى هستم ؟ این مجلس غیرقانونى است ، از خود وكلا بپرسید كه آیا شما را ملت تعیین كرده است ؟ هر كدام ادعـا كـردنـد كـه ملت تعیین كرده است ، ما دستشان را مى دهیم دست یك نفر آدم ببرد او را در حـوزه انـتـخـابـیـه اش ، در حـوزه انـتـخـابـیـه اش از مـردم سـؤ ال مـى كـنـیـم كه این آقا آیا وكیل شما هست ، شما او را تعیین كردید؟ حتما بدانید كه جواب آنـهـا نـفى است . بنابر این آیا یك ملتى كه فریاد مى كند كه ما این دولت مان ، این شاه مـان ، این مجلس مان برخلاف قوانین است و حق شرعى و حق قانونى و حق بشرى ما این است كـه سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است كه یك قبرستان شهید براى ما درست بكنند، در تهران ، یك قبرستان هم در جاهاى دیگر؟
اصلاحات شاه ، افساد مملكت
من باید عرض كنم كه محمد رضاى پهلوى ، این خائن خبیث براى ما رفت ، فرار كرد و همه چـیـز مـا را بـه بـاد داد. مـملكت ما را خراب كرد، قبرستان هاى ما را آباد كرد. مملكت ما را از نـاحـیـه اقـتـصـاد خـراب كـرد. تـمـام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است كه اگر چـنـانـچـه بـخـواهـیـم مـا ایـن اقـتـصـاد را بـه حـال اول بـرگـردانـیـم ، سال هاى طولانى با همت همه مردم ، نه یك دولت این كار را مى تواند بكند و نه یك قشر از اقـشـار مـردم ایـن كـار را مـى تـوانـنـد بـكنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمى تـوانـند این به هم ریختگى اقتصاد را از بین ببرند. شما ملاحظه كنید، به اسم اینكه ما مى خواهیم زراعت را، دهقان ها را دهقان كنیم ، تا حالا رعیت بودند و ما مى خواهیم حالا دهقانشان
كـنیم ،اصلاحات ارضى درست كردند، اصلاحات ارضى شان بعد از این مدت طولانى به ایـنـجـا مـنتهى شد كه بكلى دهقانى از بین رفت ، بكلى زراعت ما از بین رفت و الان شما در هـمـه چـیـز مـحتاجید به خارج یعنى محمدرضا این كار را كرد تا بازار درست كند از براى امریكا و ما محتاج به او باشیم در اینكه گندم از او بیاوریم ، برنج از او بیاوریم ، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاوریم یا از اسرائیل كه دست نشانده امریكاست بیاوریم .
--------------------------------------
منبع: صحیفه‌ی نور جلد چهارم صفحه ۲۸۱
منبع: صحیفه‌ی امام جلد ششم
منبع:
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
طبقه بندی: تاریخی، 
برچسب ها: امام خمینی (ره)، دهه‌ی فجر، سالروز ورود امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی،  

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن 1391 توسط محمد امامی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 تیر 1391 توسط محمد امامی
عید غدیر بر همگان مبارک
==============================================
سخنان امام خمینی (ره) در باره ی غدیر:  غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصرى باید حکومتى باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست اقامه صلاة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند و راه را باز بگذارد براى اینکه صاحب افکار، یعنى آرام کند که صاحب افکار، افکارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند. ( برای خواندن متن کامل روی این تصویر کلیک کنید:

سخنان امام خمینی درباره غدیر
دکتر شریعتی:
علی (ع) بر بلندای تاریخ یک شخص نیست تا بر مظلومیت او گریست یا به او افتخار ورزید.
علی (ع) تجسم یک فرهنگ الهی است که آمده تا به حاکمان تاریخ بیاموزد که قدرت را برای قدرت نباید خواست.
انسان ها را نباید ابزار استواری حکومت کرد، دین خدا را نباید نردبان قدرت کرد.
باید به انسان ها جرئت گفتن و جسارت اقدام کردن آموخت.

--------------------------------------------------------------------------------
پ.ن:
چهل حدیث غدیر


    یـا علـــی
طبقه بندی: فرهنگی، 
برچسب ها: غدیر، عید غدیر، تبریک، امام خمینی (ره)، دکتر شریعتی، قدرت، دین خدا،  

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1389 توسط محمد امامی


پایان شهریورماه؛ یادآور خاطره انگیز ترین حماسه در تاریخ ایران اسلامی است. حماسه ای که در کنار همه‌ی مصایب و مشکلاتی که داشت ، وقوعش به برکت وجودی امام عظیم الشان راحل (ره) تهدیدها  را به فرصت تبدیل کرد و موجب تحول و انقلابی ارزشی در میان اقشار گوناگون جامعه شد و چه بسا جوانانی از این مرز و بوم راهی صدساله را یک شبه طی کردند  و به مدارج بالای عرفانی و اخلاقی و ایمانی نائل آمدند.
روزها و شب ها و لحظه هایی که از آن ارزش‌هایی چون صداقت، درستی، ایمان، گذشت، ایثار، فداکاری، شجاعت، شهامت، خلوص، پاکی، شرافت، عزت، غیرت و همت می‌تراوید و فوران می زد و باید آن‌ها را در عظیم‌ترین یادمان‌های تاریخ ثبت و ماندگار کرد.
و امروز ما در حسرت درک و حضور در لحظه ای از آن حماسه ایم؛ حماسه دفاع مقدس هشت ساله.
دیروز از هر چه بود گذشتیم تا آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی و انقلاب شکوهمندمان بماند.
و امروز به تبلیغ علیه نظام و توهین به امامی متهممان می‌کنند که از جان برایمان عزیزتر است!
آن جا پشت خاکریز بودیم و در برابرمان صدامیان جنایتکار و منافقان پلید و جبهه‌ی زبون استکبار
و اینجا در خانه هامان و برادران دیروزی که روبرویمان قرار می گیرند!
دیروز دنبال گمنامی بودیم تا ریا نکنیم
و امروز مواظبیم تا ریاکاران کذاب ناممان را از خط امام و انقلاب خط نزنند!
جبهه بوی ایمان می داد
اینجا ایمان‌مان بو می‌دهد!
دیروز افزون بر حفاظت از مرزهای جغرافیایی، مراقبت از مرزهای عقیدتی، اخلاقی، ایمانی و صداقت برایمان اصل بود.
امروز اما گویا مراقبت از اصول اخلاقی، ایمانی و صداقت را به فراموشی سپرده ایم!
دیروز به دنبال افزودن واگن و سرنشین به قطار انقلاب بودیم
امروز اما نه تنها دغدغه‌ای برای افزودن واگن‌های قطار انقلاب نداریم بلکه بسیاری از ما به دنبال پیاده کردن حتی پیشکسوتان از قطار انقلابیم!
دیروز وقتی به خط می‌زدیم اسیر می‌گرفتیم
اما امروز تلاش می‌کنیم اسیر زندان نشویم!
دیروز مجلس به فرموده‌ی امام راحلمان در راس امور بود
امروز برخی، زمانِ در راس امور بودن مجلس را مربوط به گذشته و آن را منسوخ می‌دانند!
دیروز به دنبال احیای مکتب اسلام بودیم
امروز برخی برای اولویت یافتن مکتب ایرانی یقه می درانند!
دیروز تلاش می کردیم تا حرمت مرجعیت، شهیدان، ولی فقیه و بزرگان انقلاب  نشکند
امروز حرمت مرجعیت، شهیدان، ولی فقیه و  بزرگان انقلاب را فدای هواهای نفسانی خود می کنیم!
خدایا !
روح شهیدان و امام شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی را متعالی و با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) محشور گردان.
پروردگارا !
جامعه ی ما را از شر وساوس شیطانی و تفرقه و تشتت و تسلط نااهلان بر انقلاب مصون دار.
«الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم
بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم
و آزادمان کن تا اسیر نگردیم».
....................
پ.ن: بدون ربط !
طبقه بندی: فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  تاریخی، 
برچسب ها: حماسه، دفاع مقدس، حکایت، امام خمینی (ره)، جبهه، ارزش ها، اخلاق، دیروز، امروز،  

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 شهریور 1389 توسط محمد امامی
روز قدس؛ نمایش وحدت و حیات اسلاممحمد امامی: روز قدس فرا می رسد و بار دیگر فریاد همبستگی مسلمانان در حمایت از ستمدیدگان ظلم و جور صهیونیستی در جای جای گیتی طنین افکن می شود.
مطالبه یکپارچه مسلمانان برای ستمدیدگان فلسطینی یک خواست مهم است: دفع ظلم، استقرار عدالت و آزادی و مهم تر از همه بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم.
این خواست عمومی به دنبال تصمیم و ابتکار هوشمندانه ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره)، که روز قدس را روز حیات اسلام نامید،  همه ی مسلمانان را متحد ساخته تا برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین، در آخرین جمعه ی رمضان هر سال به صورت یکپارچه و گسترده و فارغ از اختلاف سلیقه ها،  یک دل و یک صدا مخالفت خود را با هرگونه استعمار، استبداد، ظلم و تحدید آزادی ها و حقوق مردم به ویژه حق تعیین سرنوشت این مردم ستمدیده، با صدایی رسا ابراز کنند.
نکته اساسی در این است که امام با اعلام جمعه آخر ماه رمضان فقط مسئله قدس عزیز و فلسطین را مد نظر نداشتند بلکه معنایی فراتر از آن مدنظر بنیانگذار کبیر نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در واقع وقتی که امام در مورد روز قدس صحبت می کردند،سخنانشان تنها با مردم فلسطین نبود، بلکه امام می خواست تمام نیروها و توانایی های بالقوه جهان اسلام را جمع کند و دربرابر جبهه ی دشمن صهیونیستی و در مقابل نیروهای استکبار غربی هم پیمان با آن قرار دهد. امام می خواست مستضعفان را در برابر مستکبران متحد نماید.
بنابر این پیام رسای امت مسلمان و مستضعفان، به حاکمان صهیونیستی و زورمداران  و مستکبران سراسر جهان، مخالفت اسلام با اشغالگری، و مخالفت با زور و تحمیل حکومتی است که مبنای آن رضایت مردم نیست. اگر امام عزیز ما روز قدس را روز حیات اسلام می نامد، باید دریافت که اسلام با وحدت مسلمانان و مخالفت سراسری آنان عالم با اشغالگری اشغالگران، ستمگری ستمگران، زورمداری زورمداران، دفع ظلم، احقاق حقوق مردم و تامین رضایت آنان حیات می یابد.
امت اسلامی اینک باید در عین دارابودن سلایق گوناگون، صهیونیست ها و تفرقه افکنان را نا امید ساخته و همراه و همدل دست در دست یکدیگر با حضوری هوشمندانه، این دشمنان اسلام و مردم را منفعل سازند.
برای حسن ختام ضمن دعوت از همه ی علاقه مندان به عزت اسلام و ایران اسلامی، برای حضور هوشمندانه در روز قدس و زنده نگاه داشتن آرمان امام راحل (ره)، با هم کلامی از آن عزیز سفرکرده را مرور می کنیم:
« دولتهای عالم بدانند كه اسلام شكست بردار نیست . اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالك باید غلبه كند. دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست ؛ و باید در همه اقطاراسلام پیشروی كند. روز قدس ، اعلام یك چنین مطلبی است ، اعلام به این است كه مسلمین به پیش ! برای پیشرفت در همه اقطار عالم . روز قدس فقط روز فلسطین نیست ،روز اسلام است ؛ روز حكومت اسلامی است . روزی است كه باید جمهوری اسلامی درسراسر كشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است كه باید به ابرقدرتها فهماند كه دیگرآنها نمی توانند در ممالك اسلامی پیشروی كنند.
من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اكرم می دانم ، و روزی است كه باید ما تمام قوای خودمان را مجهز كنیم ؛ و مسلمین از آن انزوایی كه آنها را كشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قواایستاده ایم ، و نخواهیم اجازه داد كسان دیگر در مملكت ما دخالت كنند، و مسلمین نبایداجازه بدهند كه كسان دیگر در ممالكشان دخالت كنند. در روز قدس ، ملتها باید به باید بفهمند قدرتی را كه مسلمین دارند؛ قدرتهای مادی ، قدرتهای معنوی . مسلمین كه یك میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه آنهاست و ایمان پشتوانه آنهاست از چه باید بترسند؟»

 (صحیفه امام، جلد ۹، صفحهٔ ۲۷۸)
طبقه بندی: اجتماعی،  سیاسی،  عمومی، 
برچسب ها: روز قدس، امام خمینی (ره)، حیات اسلام، وحدت، همبستگی، اتحاد، فلسطین،  
دنبالک ها: روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است،  

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1389 توسط محمد امامی

ما اگر بتوانیم میراث امام خمینی، به خصوص ولایت فقیه را درست و صحیح به دنیا معرفی كنیم و عملمان نیز متضاد با افكار امام نباشد، حق آن امام عزیز را تا حدودی به جا آورده‌ایم/امروز اندیشه‌های امام در سرتاسر جهان نشر یافته و ایشان به شخصیتی جهانی تبدیل شده‌اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی،  سیاسی، 
برچسب ها: هاشمی رفسنجانی، سید احمد خمینی، سید حسن خمینی، آثار امام (ره)، امام خمینی (ره)، مصلحت،  

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 فروردین 1389 توسط محمد امامی
روزهای پایانی اسفندماه یادآور درگذشت مشاوری امین و فرزندی دلسوز و مرید متقی امام راحل (ره) ، یعنی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی است. مردی كه هیچگاه امام و مراد خویش را تنها نگذاشت و رسم وفاداری را به دیگران آموخت. همو كه امام راحل تاكید می كرد : « من خدای قاهر حاضر منتقم را شاهد می گیرم كه احمد از آن روزی كه در كمك اینجانب در بیرونی مشغول اداره امور من بوده تا الان كه این ورقه را می نویسم قدمی یاقلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من بر نداشته و با وسواس عجیب در كلیه گفتارهای من یانوشته های من سعی نموده كه حتی یك كلمه بلكه گاهی یك حرف را كه به نظر او محتاج به اصلاح است بدون اذن من تصرف نكند.»
برای گرامیداشت چنین روزی، هیچ چیز را مناسب تر از وصیت نامه اخلاقی - عرفانی امام راحل خطاب به مرحوم سید احمد خمینی نیافتم. لذا این وصیت نامه را به عزیزان تقدیم می كنم باشد كه برای همه ما نیز مفید واقع گردد:

http://www.ettelaat.com/new/newdata/2009/10/10-05/11-47-01.jpg
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین الذی لا رحمن و لا رحیم غیره ، و لا یعبد و لا یستعان الا من ه ، و لایحمد سواه ، و لا رب و لا مربی الا ایاه ، و هو الهادی الی الصراط المستقیم و لا هادی و لامرشد الا هو و لا یعرف الا به ، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن . و الصلاه و السلام علی سید الرسل و مرشد الكل الذی ظهر من غیب الوجود الی عالم الشهود و اتم الدائره وارجعها الی اولها، و علی آل بیته الطاهرین الذین هم مخازن سرالله و معادن حكمه الله وهداه ما سوی الله .
و بعد این وصیتی است از پیری درمانده كه در تمام دوره عمر قریب به نودساله اش در غرقاب ضلالت و سكر طبیعت به سر برده و اكنون ارذل العمر را به سوی قعر جهنم می پیماید و امیدی به نجات خود ندارد ولی از روح الله و رحمته مایوس نیست و امیدی جز او ندارد و آن چنان در پیچ و خم علوم رسمی - كه سر به سر قیل است وقال - خود را عاجز می داند كه جز خدای تبارك و تعالی نتواند احصای معاصی او كند.
این وصیت به جوانی است كه امید است به توفیق خدای بزرگ و هدایت هادیان سبل- علیهم سلام الله - راهی به سوی حق پیدا كند و خود از این منجلاب كه پدرش را فراگرفته نجات یابد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی،  تاریخی، 
برچسب ها: وصیت نامه اخلاقی عرفانی، امام خمینی (ره)، سید احمد خمینی، تكلیف الهی، اصلاح خود، شیطان باطن،  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388 توسط محمد امامی

اشاره:
دنیای سیاست دنیای پرآشوب و پیچیده ای است که ویژگی های خود را همواره بر کسانی که به این وادی وارد می شوند تحمیل می کند، شناخت و بصیرت دو عنصر مهم در این وادی است که می تواند اهالی سیاست را یاری کند، اما آیا این دو به تنهایی کافی است ؟!
به مدد فرصتی که خدا به من عطا کرد توانستم مروری بر روند فعالیتم در «بهارنو» داشته باشم ، وبلاگی در چهارسالگی خود پای به دنیای سیاست هم نهاد ، این فرصت موجب گشایش ذهن من به برخی آفات دنیای سیاست شد، و آفاتی چون دروغ ، غیبت ، تهمت ، طرح آنچه به آن علم و یقین نداری و در یک کلام کم توجهی به ارزش های اسلامی و انسانی ، که متاسفانه بسیاری به آن آلوده می شوند و «بهارنو» نیز به آن آلوده شد. اینک به یمن بازنگری و بازشناسی آنچه گذشت ، چنانچه خدا مرا به خود وا نگذارد تلاش می کنم ابتدا ارزش های فراموش شده را در خود احیا کنم و آنگاه با شناخت و آگاهی در حد وسع خویش گام در راه نهم و بتوانم هم «بهاری» و هم «نو» باشم و مطمئنم دوستان و مخاطبان صادق از کاستی های گذشته چشم پوشی خواهند کرد.
در این راه سخت محتاج عنایت الهی و دعا و همراهی دوستان و همراهان صادق و دوستدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستم. التماس دعا

«ولایت فقیه» ؛ به مثابه یک «معیار»
برای شناخت هر چیزی ، آن را با یک «معیار» می سنجند ، مثلا وقتی می خواهیم میزان عیار یک قطعه طلا را بشناسیم ، آن را به سنگ محک می آزماییم و با آن معیار ، به عیار طلا پی می بریم.
امروزه برای شناخت راه درست انقلاب و تشخیص سره از ناسره چه باید کرد؟
صریح می گویم که «ولایت فقیه» همواره معیار سنجش مسیر درست انقلاب اسلامی ماست ، به هر میزان شخصیت ها ، مقامات ، مسئولان و جریانات سیاسی به مشی و دیدگاه ولایت فقیه نزدیک باشند ، عیار آنان در پیمودن راه صحیح انقلاب بالاتر است و بی تردید در شناخت این معیار ، در فصای غبارآلود امروز ، «بصیرت» و «صداقت» دو عنصر ضروری و کارساز است.
در آستانه سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، یاد بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ، حضرت امام راحل (ره) را با پاسداشت و ارج نهادن به یکی از مهم ترین سفارش هایش که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد» گرامی می دارم و به روح آن عزیز و شهدای والامقام انقلاب اسلامی درود می فرستم.
امیدوارم خداوند توفیق کسب بصیرت و جبران کاستی های گذشته را به من عطا فرماید و بتوانم در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خدمتگزاری شایسته برای نظام جمهوری اسلامی باشم. انشاءالله تعالی

طبقه بندی: فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی، 
برچسب ها: ولایت فقیه، معیار، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، بصیرت، صداقت، امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری،  

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 بهمن 1388 توسط محمد امامی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو